บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพนิดา ก้อนคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

https://sites.google.com/site/krookompaimath/home
นายคมไผ่  พรรณา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัศมี  ผุดผ่อง  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น